CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Mô Hinh Kỹ Thuật

Biểu đồ Accumulative Swing Index

Được phát triển bởi Welles Wilder trong cuốn sách phân tích kỹ thuật nổi tiếng của ông về các Accumulative Swing Index, Chỉ số dao

Biểu đồ: Accumulation Distribution

Phân phối tích lũy: sử dụng khối lượng để xác nhận xu hướng giá hoặc cảnh báo các biến động yếu, có thể dẫn đến