Lịch đáo hạn

Dưới đây là lịch đáo hạn các sản phẩm hàng hóa phái sinh được giao dịch tại công ty Gia Cát Lợi.

Lịch đáo hạn Bạc

HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Bạc 01/2023 SIEF23 COMEX 30/12/2022 29/01/2023
Bạc 03/2023 SIEH23 COMEX 28/02/2023 27/03/2023
Bạc 05/2023 SIEK23 COMEX 30/04/2023 27/05/2023
Bạc 07/2023 SIEN23 COMEX 30/06/2023 29/07/2023
Bạc 09/2023 SIEU23 COMEX 30/08/2023 26/09/2023
Bạc 09/2023 SIEU23 COMEX 31/08/2023 28/09/2023
Bạc 10/2023 SIEV23 COMEX 30/09/2023 29/10/2023
Bạc 11/2023 SIEX23 COMEX 31/10/2023 26/11/2023
Bạc 12/2023 SIEZ23 COMEX 29/11/2023 27/12/2023

Lịch đáo hạn Bạch Kim

HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Bạch kim 01/2023 PLEF23 NYMEX 31/12/2022 29/01/2023
Bạch kim 04/2023 PLEJ23 NYMEX 31/03/2023 28/04/2023
Bạch kim 07/2023 PLEN23 NYMEX 30/06/2023 29/07/2023
Bạch kim 10/2023 PLEV23 NYMEX 30/09/2023 29/10/2023
Bạch kim 10/2023 PLEV23 NYMEX 30/09/2023 28/10/2023

Lịch đáo hạn Bông

HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Bông 03/2023 CTEH23 ICE US 24/02/2023 09/03/2023
Bông 05/2023 CTEK23 ICE US 24/04/2023 06/05/2023
Bông 07/2023 CTEN23 ICE US 24/06/2023 09/07/2023
Bông 10/2023 CTEV23 ICE US 24/09/2023 09/10/2023
Bông 12/2023 CTEZ23 ICE US 22/11/2023 06/12/2023

Lịch đáo hạn Cà Phê Arabica

HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Cà phê Arabica 03/2023 KCEH23 ICE US 20/02/2023 19/03/2023
Cà phê Arabica 05/2023 KCEK23 ICE US 22/04/2023 18/05/2023
Cà phê Arabica 07/2023 KCEN23 ICE US 22/06/2023 21/07/2020
Cà phê Arabica 09/2023 KCEU23 ICE US 22/08/2023 18/09/2023
Cà phê Arabica 09/2023 KCEU23 ICE US 21/08/2023 18/09/2023
Cà phê Arabica 12/2023 KCEZ23 ICE US 20/11/2023 18/12/2023

Lịch đáo hạn Cà Phê Robusta

HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Cà phê Robusta 01/2023 LRCF23 ICE EU 24/12/2022 27/01/2023
Cà phê Robusta 03/2023 LRCH23 ICE EU 25/02/2023 25/03/2023
Cà phê Robusta 05/2023 LRCK23 ICE EU 27/04/2023 22/05/2023
Cà phê Robusta 07/2023 LRCN23 ICE EU 25/06/2023 27/07/2023
Cà phê Robusta 09/2013 LRCU23 ICE EU 27/08/2023 24/09/2023
Cà phê Robusta 09/2023 LRCU23 ICE EU 25/08/2023 24/09/2023
Cà phê Robusta 11/2013 LRCX23 ICE EU 28/10/2023 25/11/2023

Lịch đáo hạn Ca Cao

HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Ca cao 03/2023 CCEH23 ICE US 14/02/2023 16/03/2023
Ca cao 05/2023 CCEK23 ICE US 17/04/2023 13/05/2023
Ca cao 07/2023 CCEN23 ICE US 17/06/2023 16/07/2023
Ca cao 09/2023 CCEU23 ICE US 18/08/2023 15/09/2023
Cacao 09/2013 CCEU23 ICE US 19/08/2023 13/09/2023
Cacao 12/2013 CCEZ23 ICE US 15/11/2023 13/12/2023

Lịch đáo hạn Cao Su RSS3

HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Cao su RSS3 01/2023 TRUF23 TOCOM 27/01/2023 27/01/2023
Cao su RSS3 02/2023 TRUG23 TOCOM 21/02/2023 21/02/2023
Cao su RSS3 03/2023 TRUH23 TOCOM 25/03/2023 25/03/2023
Cao su RSS3 05/2023 TRUK23 TOCOM 25/05/2020 25/05/2020
Cao su RSS3 06/2023 TRUM23 TOCOM 24/06/2023 24/06/2023
Cao su RSS3 06/2023 TRUM23 TOCOM 24/06/2023 24/06/2023
Cao su RSS3 07/2023 TRUN23 TOCOM 27/07/2023 27/07/2023
Cao su RSS3 08/2023 TRUQ23 TOCOM 26/08/2023 26/08/2023
Cao su RSS3 08/2023 TRUQ23 TOCOM 25/08/2023 25/08/2023
Cao su RSS3 09/2023 TRUU23 TOCOM 24/09/2023 24/09/2023

Lịch đáo hạn Cao Su TSR20

HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Cao su RSS3 04/2023 TRUJ20 TOCOM 23/04/2023 23/04/2023
Cao su TSR20 01/2023 ZFTF20 SGX 31/12/2022 31/12/2022
Cao su TSR20 02/2023 ZFTG20 SGX 31/01/2023 31/01/2023
Cao su TSR20 03/2023 ZFTH20 SGX 28/02/2023 28/02/2023
Cao su TSR20 04/2023 ZFTJ20 SGX 31/03/2023 31/03/2023
Cao su TSR20 05/2023 ZFTK20 SGX 29/05/2023 29/05/2020
Cao su TSR20 06/2023 ZFTM20 SGX 30/06/2023 30/06/2023
Cao su TSR20 07/2023 ZFTN20 SGX 31/07/2023 31/07/2023
Cao su TSR20 08/2023 ZFTQ20 SGX 31/08/2023 31/08/2023
Cao su TSR20 09/2023 ZFTU19 SGX 30/08/2023 30/08/2023

Lịch đáo hạn Dầu Đậu Tương

HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Dầu đậu tương 01/2020 ZLEF20 CBOT 31/12/2019 14/01/2020
Dầu đậu tương 03/2020 ZLEH20 CBOT 28/02/2020 13/03/2020
Dầu đậu tương 05/2020 ZLEK20 CBOT 30/04/2020 14/05/2020
Dầu đậu tương 07/2020 ZLEN20 CBOT 30/06/2020 14/07/2020
Dầu đậu tương 08/2020 ZLEQ20 CBOT 31/07/2020 14/08/2020
Dầu đậu tương 09/2020 ZLEU20 CBOT 31/08/2020 14/09/2020
Dầu đậu tương 10/2020 ZLEV20 CBOT 30/09/2020 14/10/2020
Dầu đậu tương 12/2019 ZLEZ19 CBOT 29/11/2019 13/12/2019

Lịch đáo hạn Đậu Tương

HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Đậu tương 01/2020 ZSEF20 CBOT 31/12/2019 14/01/2020
Đậu tương 03/2020 ZSEH20 CBOT 28/02/2020 13/03/2020
Đậu tương 05/2020 ZSEK20 CBOT 30/04/2020 14/05/2020
Đậu tương 07/2020 ZSEN20 CBOT 30/06/2020 14/07/2020
Đậu tương 08/2020 ZSEQ20 CBOT 31/07/2020 14/08/2020
Đậu tương 09/2020 ZSEU20 CBOT 31/08/2020 14/09/2020
Đậu tương 11/2019 ZSEX19 CBOT 31/10/2019 14/11/2019

Lịch đáo hạn Đậu Tương Mini

HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Đậu tương Mini 01/2020 XBF20 CBOT 31/12/2019 14/01/2020
Đậu tương Mini 03/2020 XBH20 CBOT 28/02/2020 13/03/2020
Đậu tương Mini 05/2020 XBK20 CBOT 30/04/2020 14/05/2020
Đậu tương Mini 07/2020 XBN19 CBOT 30/06/2020 14/07/2020
Đậu tương Mini 08/2020 XBQ20 CBOT 31/07/2020 14/08/2020
Đậu tương Mini 09/2020 XBU20 CBOT 31/08/2020 14/09/2020
Đậu tương Mini 11/2019 XBX19 CBOT 31/10/2019 14/11/2019

Lịch đáo hạn Đồng

HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Đồng 01/2023 CPEF23 COMEX 31/12/2023 29/01/2023
Đồng 02/2023 CPEG23 COMEX 31/01/2023 26/02/2023
Đồng 03/2023 CPEH23 COMEX 28/02/2023 27/03/2023
Đồng 04/2023 CPEJ23 COMEX 31/03/2023 28/04/2023
Đồng 05/2023 CPEK23 COMEX 30/04/2023 27/05/2020
Đồng 06/2023 CPEM23 COMEX 29/05/2023 26/06/2023
Đồng 07/2023 CPEN23 COMEX 30/06/2023 29/07/2023
Đồng 08/2023 CPEQ23 COMEX 31/07/2023 28/08/2023
Đồng 08/2023 CPEQ23 COMEX 31/07/2023 27/08/2023
Đồng 09/2023 CPEU23 COMEX 30/08/2023 26/09/2023

Lịch đáo hạn Đường

HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Đường 03/2023 SBEH23 ICE US 02/03/2023 28/02/2023
Đường 05/2023 SBEK23 ICE US 01/05/2023 30/04/2023
Đường 07/2023 SBEN23 ICE US 01/07/2023 30/06/2023
Đường 10/2023 SBEV23 ICE US 01/10/2023 30/09/2023

Lịch đáo hạn Khô Đậu Tương

HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Khô đậu tương 01/2023 ZMEF23 CBOT 31/12/2023 14/01/2023
Khô đậu tương 03/2023 ZMEH23 CBOT 28/02/2023 13/03/2023
Khô đậu tương 05/2023 ZMEK23 CBOT 30/04/2023 14/05/2023
Khô đậu tương 07/2023 ZMEN23 CBOT 30/06/2023 14/07/2023
Khô đậu tương 08/2023 ZMEQ23 CBOT 31/07/2023 14/08/2023
Khô đậu tương 09/2023 ZMEU23 CBOT 31/08/2023 14/09/2023
Khô đậu tương 10/2023 ZMEV23 CBOT 30/09/2023 14/10/2023
Khô đậu tương 12/2023 ZMEZ23 CBOT 29/11/2023 13/12/2023

Lịch đáo hạn Lúa Mì

HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Lúa mì 09/2023 ZWAU23 CBOT 31/08/2023 14/09/2023
Lúa mì 12/2023 ZWAZ23 CBOT 29/11/2023 13/12/2023
Lúa mì 07/2023 ZWAN23 CBOT 30/06/2023 14/07/2023
Lúa mỳ 03/2023 ZWAH23 CBOT 28/02/2023 13/03/2023
Lúa mỳ 05/2023 ZWAK23 CBOT 30/04/2023 14/05/2023

Lịch đáo hạn Lúa Mì Mini

HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Lúa mì Mini 09/2023 XWU23 CBOT 31/08/2023 14/09/2023
Lúa mì Mini 12/2023 XWZ23 CBOT 29/11/2023 13/12/2023
Lúa mỳ Mini 03/2023 XWH23 CBOT 28/02/2023 13/03/2023
Lúa mỳ Mini 05/2023 XWK23 CBOT 30/04/2023 14/05/2023
Lúa mỳ Mini 07/2023 XWN23 CBOT 30/06/2023 14/07/2023

Lịch đáo hạn Ngô ( Bắp)

HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Ngô 03/2023 ZCEH23 CBOT 28/02/2023 13/03/2023
Ngô 05/2023 ZCEK23 CBOT 30/04/2023 14/05/2023
Ngô 07/2023 ZCEN23 CBOT 30/06/2023 14/07/2023
Ngô 09/2023 ZCEU23 CBOT 31/08/2023 14/09/2023
Ngô 12/2023 ZCEZ23 CBOT 29/11/2023 13/12/2023

Lịch đáo hạn Ngô ( Bắp) Mini

HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Ngô Mini 03/2023 XCH23 CBOT 28/02/2023 13/03/2023
Ngô Mini 05/2023 XCK23 CBOT 30/04/2023 14/05/2023
Ngô Mini 07/2023 XCN23 CBOT 30/06/2023 14/07/2023
Ngô Mini 09/2023 XCU23 CBOT 31/08/2023 14/09/2023
Ngô Mini 12/2023 XCZ23 CBOT 29/11/2023 13/12/2023

Lịch đáo hạn quặng Sắt

HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Quặng sắt 01/2023 FEFF20 SGX 24/01/2023 31/01/2023
Quặng sắt 02/2023 FEFG20 SGX 21/02/2023 28/02/2023
Quặng sắt 03/2023 FEFH20 SGX 24/03/2023 31/03/2023
Quặng sắt 04/2023 FEFJ20 SGX 23/04/2023 30/04/2023
Quặng sắt 05/2023 FEFK20 SGX 22/05/2023 29/05/2023
Quặng sắt 06/2023 FEFM19 SGX 21/06/2023 28/06/2023
Quặng sắt 06/2023 FEFM20 SGX 23/06/2023 30/06/2023
Quặng sắt 07/2023 FEFN20 SGX 24/07/2023 31/07/2023
Quặng sắt 08/2023 FEFQ19 SGX 23/08/2023 30/08/2023
Quặng sắt 08/2023 FEFQ20 SGX 24/08/2023 31/08/2023