CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Lịch Đáo Hạn

LỊCH ĐÁO HẠN

Dưới đây là lịch đáo hạn các sản phẩm hàng hóa phái sinh được giao dịch tại công ty Gia Cát Lợi.

Lịch đáo hạn Bạc

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Bạc 01/2023SIEF23COMEX30/12/202229/01/2023
Bạc 03/2023SIEH23COMEX28/02/202327/03/2023
Bạc 05/2023SIEK23COMEX30/04/202327/05/2023
Bạc 07/2023SIEN23COMEX30/06/202329/07/2023
Bạc 09/2023SIEU23COMEX30/08/202326/09/2023
Bạc 09/2023SIEU23COMEX31/08/202328/09/2023
Bạc 10/2023SIEV23COMEX30/09/202329/10/2023
Bạc 11/2023SIEX23COMEX31/10/202326/11/2023
Bạc 12/2023SIEZ23COMEX29/11/202327/12/2023

Lịch đáo hạn Bạch Kim

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Bạch kim 01/2023PLEF23NYMEX31/12/202229/01/2023
Bạch kim 04/2023PLEJ23NYMEX31/03/202328/04/2023
Bạch kim 07/2023PLEN23NYMEX30/06/202329/07/2023
Bạch kim 10/2023PLEV23NYMEX30/09/202329/10/2023
Bạch kim 10/2023PLEV23NYMEX30/09/202328/10/2023

Lịch đáo hạn Bông

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Bông 03/2023CTEH23ICE US24/02/202309/03/2023
Bông 05/2023CTEK23ICE US24/04/202306/05/2023
Bông 07/2023CTEN23ICE US24/06/202309/07/2023
Bông 10/2023CTEV23ICE US24/09/202309/10/2023
Bông 12/2023CTEZ23ICE US22/11/202306/12/2023

Lịch đáo hạn Cà Phê Arabica

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Cà phê Arabica 03/2023KCEH23ICE US20/02/202319/03/2023
Cà phê Arabica 05/2023KCEK23ICE US22/04/202318/05/2023
Cà phê Arabica 07/2023KCEN23ICE US22/06/202321/07/2020
Cà phê Arabica 09/2023KCEU23ICE US22/08/202318/09/2023
Cà phê Arabica 09/2023KCEU23ICE US21/08/202318/09/2023
Cà phê Arabica 12/2023KCEZ23ICE US20/11/202318/12/2023

Lịch đáo hạn Cà Phê Robusta

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Cà phê Robusta 01/2023LRCF23ICE EU24/12/202227/01/2023
Cà phê Robusta 03/2023LRCH23ICE EU25/02/202325/03/2023
Cà phê Robusta 05/2023LRCK23ICE EU27/04/202322/05/2023
Cà phê Robusta 07/2023LRCN23ICE EU25/06/202327/07/2023
Cà phê Robusta 09/2013LRCU23ICE EU27/08/202324/09/2023
Cà phê Robusta 09/2023LRCU23ICE EU25/08/202324/09/2023
Cà phê Robusta 11/2013LRCX23ICE EU28/10/202325/11/2023

Lịch đáo hạn Ca Cao

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Ca cao 03/2023CCEH23ICE US14/02/202316/03/2023
Ca cao 05/2023CCEK23ICE US17/04/202313/05/2023
Ca cao 07/2023CCEN23ICE US17/06/202316/07/2023
Ca cao 09/2023CCEU23ICE US18/08/202315/09/2023
Cacao 09/2013CCEU23ICE US19/08/202313/09/2023
Cacao 12/2013CCEZ23ICE US15/11/202313/12/2023

Lịch đáo hạn Cao Su RSS3

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Cao su RSS3 01/2023TRUF23TOCOM27/01/202327/01/2023
Cao su RSS3 02/2023TRUG23TOCOM21/02/202321/02/2023
Cao su RSS3 03/2023TRUH23TOCOM25/03/202325/03/2023
Cao su RSS3 05/2023TRUK23TOCOM25/05/202025/05/2020
Cao su RSS3 06/2023TRUM23TOCOM24/06/202324/06/2023
Cao su RSS3 06/2023TRUM23TOCOM24/06/202324/06/2023
Cao su RSS3 07/2023TRUN23TOCOM27/07/202327/07/2023
Cao su RSS3 08/2023TRUQ23TOCOM26/08/202326/08/2023
Cao su RSS3 08/2023TRUQ23TOCOM25/08/202325/08/2023
Cao su RSS3 09/2023TRUU23TOCOM24/09/202324/09/2023

Lịch đáo hạn Cao Su TSR20

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Cao su RSS3 04/2023TRUJ20TOCOM23/04/202323/04/2023
Cao su TSR20 01/2023ZFTF20SGX31/12/202231/12/2022
Cao su TSR20 02/2023ZFTG20SGX31/01/202331/01/2023
Cao su TSR20 03/2023ZFTH20SGX28/02/202328/02/2023
Cao su TSR20 04/2023ZFTJ20SGX31/03/202331/03/2023
Cao su TSR20 05/2023ZFTK20SGX29/05/202329/05/2020
Cao su TSR20 06/2023ZFTM20SGX30/06/202330/06/2023
Cao su TSR20 07/2023ZFTN20SGX31/07/202331/07/2023
Cao su TSR20 08/2023ZFTQ20SGX31/08/202331/08/2023
Cao su TSR20 09/2023ZFTU19SGX30/08/202330/08/2023

Lịch đáo hạn Dầu Đậu Tương

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Dầu đậu tương 01/2020ZLEF20CBOT31/12/201914/01/2020
Dầu đậu tương 03/2020ZLEH20CBOT28/02/202013/03/2020
Dầu đậu tương 05/2020ZLEK20CBOT30/04/202014/05/2020
Dầu đậu tương 07/2020ZLEN20CBOT30/06/202014/07/2020
Dầu đậu tương 08/2020ZLEQ20CBOT31/07/202014/08/2020
Dầu đậu tương 09/2020ZLEU20CBOT31/08/202014/09/2020
Dầu đậu tương 10/2020ZLEV20CBOT30/09/202014/10/2020
Dầu đậu tương 12/2019ZLEZ19CBOT29/11/201913/12/2019

Lịch đáo hạn Đậu Tương

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Đậu tương 01/2020ZSEF20CBOT31/12/201914/01/2020
Đậu tương 03/2020ZSEH20CBOT28/02/202013/03/2020
Đậu tương 05/2020ZSEK20CBOT30/04/202014/05/2020
Đậu tương 07/2020ZSEN20CBOT30/06/202014/07/2020
Đậu tương 08/2020ZSEQ20CBOT31/07/202014/08/2020
Đậu tương 09/2020ZSEU20CBOT31/08/202014/09/2020
Đậu tương 11/2019ZSEX19CBOT31/10/201914/11/2019

Lịch đáo hạn Đậu Tương Mini

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Đậu tương Mini 01/2020XBF20CBOT31/12/201914/01/2020
Đậu tương Mini 03/2020XBH20CBOT28/02/202013/03/2020
Đậu tương Mini 05/2020XBK20CBOT30/04/202014/05/2020
Đậu tương Mini 07/2020XBN19CBOT30/06/202014/07/2020
Đậu tương Mini 08/2020XBQ20CBOT31/07/202014/08/2020
Đậu tương Mini 09/2020XBU20CBOT31/08/202014/09/2020
Đậu tương Mini 11/2019XBX19CBOT31/10/201914/11/2019

Lịch đáo hạn Đồng

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Đồng 01/2023CPEF23COMEX31/12/202329/01/2023
Đồng 02/2023CPEG23COMEX31/01/202326/02/2023
Đồng 03/2023CPEH23COMEX28/02/202327/03/2023
Đồng 04/2023CPEJ23COMEX31/03/202328/04/2023
Đồng 05/2023CPEK23COMEX30/04/202327/05/2020
Đồng 06/2023CPEM23COMEX29/05/202326/06/2023
Đồng 07/2023CPEN23COMEX30/06/202329/07/2023
Đồng 08/2023CPEQ23COMEX31/07/202328/08/2023
Đồng 08/2023CPEQ23COMEX31/07/202327/08/2023
Đồng 09/2023CPEU23COMEX30/08/202326/09/2023

Lịch đáo hạn Đường

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Đường 03/2023SBEH23ICE US02/03/202328/02/2023
Đường 05/2023SBEK23ICE US01/05/202330/04/2023
Đường 07/2023SBEN23ICE US01/07/202330/06/2023
Đường 10/2023SBEV23ICE US01/10/202330/09/2023

Lịch đáo hạn Khô Đậu Tương

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Khô đậu tương 01/2023ZMEF23CBOT31/12/202314/01/2023
Khô đậu tương 03/2023ZMEH23CBOT28/02/202313/03/2023
Khô đậu tương 05/2023ZMEK23CBOT30/04/202314/05/2023
Khô đậu tương 07/2023ZMEN23CBOT30/06/202314/07/2023
Khô đậu tương 08/2023ZMEQ23CBOT31/07/202314/08/2023
Khô đậu tương 09/2023ZMEU23CBOT31/08/202314/09/2023
Khô đậu tương 10/2023ZMEV23CBOT30/09/202314/10/2023
Khô đậu tương 12/2023ZMEZ23CBOT29/11/202313/12/2023

Lịch đáo hạn Lúa Mì

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Lúa mì 09/2023ZWAU23CBOT31/08/202314/09/2023
Lúa mì 12/2023ZWAZ23CBOT29/11/202313/12/2023
Lúa mì 07/2023ZWAN23CBOT30/06/202314/07/2023
Lúa mỳ 03/2023ZWAH23CBOT28/02/202313/03/2023
Lúa mỳ 05/2023ZWAK23CBOT30/04/202314/05/2023

Lịch đáo hạn Lúa Mì Mini

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Lúa mì Mini 09/2023XWU23CBOT31/08/202314/09/2023
Lúa mì Mini 12/2023XWZ23CBOT29/11/202313/12/2023
Lúa mỳ Mini 03/2023XWH23CBOT28/02/202313/03/2023
Lúa mỳ Mini 05/2023XWK23CBOT30/04/202314/05/2023
Lúa mỳ Mini 07/2023XWN23CBOT30/06/202314/07/2023

Lịch đáo hạn Ngô ( Bắp)

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Ngô 03/2023ZCEH23CBOT28/02/202313/03/2023
Ngô 05/2023ZCEK23CBOT30/04/202314/05/2023
Ngô 07/2023ZCEN23CBOT30/06/202314/07/2023
Ngô 09/2023ZCEU23CBOT31/08/202314/09/2023
Ngô 12/2023ZCEZ23CBOT29/11/202313/12/2023

Lịch đáo hạn Ngô ( Bắp) Mini

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Ngô Mini 03/2023XCH23CBOT28/02/202313/03/2023
Ngô Mini 05/2023XCK23CBOT30/04/202314/05/2023
Ngô Mini 07/2023XCN23CBOT30/06/202314/07/2023
Ngô Mini 09/2023XCU23CBOT31/08/202314/09/2023
Ngô Mini 12/2023XCZ23CBOT29/11/202313/12/2023

Lịch đáo hạn quặng Sắt

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Quặng sắt 01/2023FEFF20SGX24/01/202331/01/2023
Quặng sắt 02/2023FEFG20SGX21/02/202328/02/2023
Quặng sắt 03/2023FEFH20SGX24/03/202331/03/2023
Quặng sắt 04/2023FEFJ20SGX23/04/202330/04/2023
Quặng sắt 05/2023FEFK20SGX22/05/202329/05/2023
Quặng sắt 06/2023FEFM19SGX21/06/202328/06/2023
Quặng sắt 06/2023FEFM20SGX23/06/202330/06/2023
Quặng sắt 07/2023FEFN20SGX24/07/202331/07/2023
Quặng sắt 08/2023FEFQ19SGX23/08/202330/08/2023
Quặng sắt 08/2023FEFQ20SGX24/08/202331/08/2023