CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

THÔNG BÁO BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA NGÀY 17/04/2023

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 17/04/2023 tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Bông Nguyên liệu công nghiệp ICE US 3,713 USD
2 Cao su RSS3 Nguyên liệu công nghiệp OSE 45,500 JPY

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 17/04/2023.

Xem chi tiết tại file đính kèm: 400QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 17.04.2023\

Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại đây.