CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Thời hạn tất toán hợp đồng tháng 9 – Giao dịch hàng hóa

Kính gửi: Quý khách hàng và nhà đầu tư,

Căn cứ vào thông báo từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi xin thông báo đến quý khách hàng thời gian tất toán hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao dịch vật chất (First notice day)

Đề nghị quý khách hàng đóng vị thế này nếu đang còn mở theo khung thời gian đã nêu. Nếu Khách hàng khong7 thực hiện khối quản lý giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số: 77/QĐ/MXV đã ban hành vào ngày 07/06/2019.