CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Các sản phẩm giao dịch tại sở giao dịch hàng hoá Việt Nam

Hiên tại sở giao dịch Việt Nam đang giao dịch 4 nhóm hàng hoá liên thông với các sàn giao dịch Quốc tế:

Nhóm Nông Sản:

NHÓM NGUYÊN LIÊU CÔNG NGHIỆP

KIM LOẠI

NĂNG LƯỢNG